18.06.2021, 21:12

ALMANYA'DA Kİ İSLAMİ CEMAATLERDE YAŞAMA

Almanya'da islami teşkilatların önerileri ve strüktürleri‘ ve ‘Almanya'da islami din görevlileri‘ ile ilgili yapılan araştırmaların başlıca sonuçları.

I. Bu her iki araştırmalar ile ilgili açıklamalar

Müslümaların Almanyada uyum sağlamasında İslami cemaatlerin ve din görevlilerin önemli fonksiyonları var.

Müslümanların uyum sağlama teşviklerinde İslami Cemaatlar ve bunların din görevlileri kilit rol işlevi almaktadırlar. Dini teşkilatlar, müslüman göçmelerin ve mesupların şekilleşmiş cemaatla­rını temsil etmektedirler. Cemaatlarda faal olan müslüman din görevlilileri çoğaltılıcığın fonksiyon görevlerini almaktadırlar. Dini görevliler genelde cemaat üyelerin güveninden faydalanmaktadırlar. Aynı zaman sık sık cemaatlerini dışa yönelik temsil ederler, topluma tanıtılması ve kabul görülme­sinde de diyaloğun sağlanması için temsilen ‘aktörler’ gösterirler. Buna rağmen Almanyada Cami Cemaatleri ve Alevi Cemaatleri hakkındada olduğu gibi bu cemaatlerdeki imamlar ve alevi dedeleri hakkında pek fazla bir şey bilinmemektedir.

Alman İslam Konferansı Genel Kurulu Almanya genelinde islami teşkilatları ve din görevlile­ri hakkında geçerli ve temsilci sayılabilen bilgilerin önemini belirtmiştir.

‘Almanya'da islami teşkilatların önerileri ve strüktürleri‘ ve ‘Almanya'da islami din görevlileri‘ ile ilgili yapılan bu iki araştırma ilk olarak Almanya'da mevcut olan islami cemaatler ve din görev­lileri ile ilgi geniş kapsamlı bilgi sağlamak için oluştu. Alman İslam Konferansı Genel Kurulu (DIK) Almanya genelinde etkili olan verilerin önemliliğini gelecek zamanda islami dayalı uyum sağlama politikası için esas alınmasını ve de cemaatler dahilinde din görevlileri ve diğer aktörler için hedef gruplarına uygun mesleki ve eğitim geliştirme önerilerin ve tekliflerin planlamasını belirtmiştir. Her iki araştırma içerik ve metodik olarak biribirlerine bağlı, fakat biribirinden bağımsız şekilde yapılmış­tır. ‘Almanya'da islami teşkilatların önerileri ve strüktürleri‘ araştırmasından Türkiye ve Uyum Araş­tırmları Merkezi Vakfı (ZfTI) sorumluydu. Bu araştırmayı Avrupa Uyum Sağlama Fonu (EIF) ve Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) desteklemiştir. Alman İslam Konferansı Genel Kurulunun yapmış olduğu ‘Almanya'da islami din görevlileri’ araştırması BAMF tarafından yapılmıştır.

II. ‘Almanya'da islami teşkilatların önerileri ve strüktürleri‘ ile ilgili yapılan araştırmanın başlıca sonuçları

Almanya genelinde İslami teşkilatlar ortamı ile ilgili yapılan ilk araştırma

Duisburg-Essen Üniversite'si nezdinde Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı (ZfTI) Almanya genelinde ilk olarak İslami teşkilatların önerleri ve strüktürleri ve Alevi Cemaatleri de dahil olmak üzere bir araştırma yaptı. 1141 dini teşkilatla yapılan anket bazında – bu sayı Almanya'da bulu­nan İslami Cemaatlerin yaklaşık yarısı kadardır – Cemaatların toplumsal uyuma sundukları katkılar ve cemaatların Almanya'daki islami yaşamlarındaki önemi hakkında açıklamalar yapılabilir.

Almanya'da Alevi Cemaatleri de dahil olmak üzere yaklaşık 2350 müslüman cemaatı var.

Bu araştırma kapsamında yapılan anket sonucunda Almanya'da 2342 islami camiasının, bu sayıya Alevi Cemaatleri de dahil olmak üzere, olduğu tesbit edilmiştir.

Türkiye kökenliler etkin, fakat gelinen ülkeler açısından karışık

Cemaatler Almanya'daki müslüman kitle bileşimi açısından nazarı dikkate alındığında bu cemaatlerin büyük bir bölümünü Türkiye kökenli insanlar oluşturduğunu görmekteyiz. Ancak aynı zaman bu cemaatleri diğer ülkelerden gelen gruplarda ziyaret etmektedirler.

Geniş alanlı teklif paleti

Cemaatlerin çoğu dini hizmetlerin ötesinde başka tekliflerde hizmete sunmaktadırlar. Örne­ğin Alman toplumunda oryantasyon yardımları (sosyal, eğitim ve sağlık danışmanlığı, ev ödevleri v.s.) faaliyelerinde geniş bir yer almaktadır. Dinsel olan ve dinsel olmayan teklifler arasında rekabet durumu yoktur. Dinsel teklifler ne kadar çok ise dinsel olmayan tekliflerde o kadar çok yönlü olmak­tadır. Cemaatların yaklaşık üçte biri gençler için Almanca dil kursları teklif edip vermekte. Cemaat­lerin tekliflerine katılan kadınlar sayısal olarak noksan temsil edilmektedir. Bu noksanlık durumu dinsel olmayan tekliflere orantılı olarak dinsel tekliflerde daha fazla olduğu görülmektedir. Alevi cemaatlerinde ise kadınların katılım oranı tüm faaliyetlerde sayısal olarak nisbeten denk orandadır.

Cemaatler tertipliliği tekliflerin çokluk ve çeşitliliğini belirtiyor

Cemaatlerin tertip kaynakları (örneğin kısımların mevcutiyeti, odalar ve mekanlar, gayrımen­kul sahipliği) teşkilatların teklifleri için önemli etken faktörlerdir. Bu faktörler dinsel ve sosyal amaçlı aktivitelerin kapsamını aynı şekilde tayin etmektedirler. Sınır ötesi aktiviteler kaynaklara bağlı ol­makla daha ziyade pek nadir ve istisnadırlar.

Teşkilatlar değişimde

Cemaatlerin başkanları bu ara göçmenlerin yeni kuşaklarından gelmektedir, daha doğrusu cemaatlere gidenlerin çoğu göçmenlerden gelen yeni kuşak göçmenleri temsil etmektedirler. Her tek mezhep ve müslüman dernekleri arasındaki farklar bu hususta pek azdır. Cemaatlerin % 39’u in­şaat projeleri planlamakta.

III. Almanya'da ‘İslami din görevliler ile ilgili yapılan araştırmaların başlıca sonuçları.

Almanya genelinde İslami din görevlileri hakkında yapılan ilk araştırma

Federal Göçmen ve Mülteci Dairesinin ‘İslami din görevlileri’ (IREB) ile ilgili araştırma sonu­cunda ilk olarak Almanya'da göçmen biyografileri, meslek eğitimi, çalışma alanları ve Almanyada hizmet veren İmamların ve Alevi Dedelerin eğitimi ilerletme ilgisi hakkında ülke genelinde geniş kapsamlı dayanaklı neticeler mevcut bulunmaktadır. Bu bilgiler Almanyada 835 cami ve alevi cema­atları nezdinde görev yapan 821 İslami din görevlileri ile yapılan anketlere istinat ederek elde edil­miştir.

Almanya'da İslami din görevlilerin sayısı

IREB anketine dayalı tahmini değere göre Almanya'da 1700 - 2500 İslami din görevlisi Cami­lerde veya Alevi Cemaatlerin devamlı çalışmaktadırlar. Bunların içinde yaklaşık 60 Dede bulunmak­tadır. Bu rakam İslami teşkilatları hakkında yapılan araştırma neticesinde tesbit edilen 2179 dini görevlisi olan İslami Cemaatlerin sayısı ile örtüşmektedir. Bu rakam şekilde gösterildiği gibi germe genişliğinin orta sahasında olmaktadır. Tesbit edilen bu değerlere istinaden bu rakamın sık değişme prosödürler bağlamında sürekli kalmadığına işaret etmek gerekir.

Geldikleri bölgelere ve mezheplere dair heterojenit

İslamın dünya genelinde genişletmesine bağlantılı olarak İmamlar bir etnik-heterojen grup oluşturmaktadırlar. Ortalama değer sonuçlarına göre % 80 oranla Türkiye kökenliler etken olmakta­dır. Dedeler ise Alevi inanç birliğine bağlantılı olarak geniş ölçüde bir homojen menşe grubu oluştur­maktadırlar. Anket sorularını yanıtlayan Dedelerin hepisi Türkiye'den gelmektedirler. Mezhepler ile ilgili olarak İslami din görevlililerin % 93 oranla belirgin şekilde ekseriyetli olmakla sünnidirler. Fakat Alevi Dedelerinin yanısıra Şii İmamları, Ahmadia mezhebi mesnupları ve Sofiler/Mistik inançlı görev­liler de Almanya'da İslami Cemaatlerinde faaliyet yürütmektedirler.

Almanya'da Cemaat tiplerinin çeşitliliği

Tahmini değerler neticelerine göre İslami din görevlililerin hemen hemen üçte ikisi (2/3) Türk kökenli kitleler tarafından şekillendirilmiş üç büyük birlik ve federasyon cemaatlerinde (DİTİB: Diya­net İşleri Türk İslam Birliği, IGMG: İslam Toplumu Milli Görüş ve VIKZ: İslam Kültür Merkezleri Birliği) çalışmaktadırlar. Bu aynı zamanda her üçüncü din görevlisinin Türkiye kökenli kitle tarafından oluş­turulumuş ve bu üç büyük birlik ve federasyon tarafından temsil edilmeyen cemaatlerde çalıştıkları anlamına gelmektedir. Bu cemaatle de ya daha küçük federasyonlarda teşkilatlanmışlardır yada hiç­birine bağlı olmadan faaliyet yürütmektedirler. İslami din görevlilerin yaklaşık % 4’ü Alevi Dedesidir.

Almanya'ya giriş yapanlar çoğunlukta, ikamet süresi genelde orta vadeli

Din görevlilerin hemen hemen hepisi yabancı ülkeden Almanya'ya gelmişlerdir. Almanya'da büyümüş ve göçmen kökenli olan ya da olmayan pek az din görevlileri bulunmaktadır. Bu durum çoğunlukla VIKZ imamlarında ve Alevi Dedelerinde görülmektedir. Bir çok İslami Cemaatlarda din görevlileri süresiz çalışmaktadırlar. Süreli çalışmak için yurtdışından iş için getirilen imamlar özellik­le DİTİB ve İGMG cemaatlerinde yaygın. Bu vesileyle iki model sezdirilmektedir: Uzun süreli çalışma münasebeti olan, yani bir çok yıl süreyle çalışmak için Almanya'ya gelen imamlar ve kısa süreli çalış­maya gelen ‘Üç aylık imamlar’ olarak anılan imamlar.

Dil uyumunda noksanlıklar

Bu araştırma Almanca dilini bilme hususunda sorunların bulunduğunu açıklamaktadır. İslami din görevlileri bildikleri ve konuştukları Almanca dilini Almanya'da tüm müslüman topluluğunun bildiği ve konuştuğu Almanca diline nazaran zayıf olarak derecelendirmektedirler. Almanca dilini bilme ve konuşma sorunu ile ilgili ankette dini görevlilere yöneltilen soru üzerine bunun nedeninin Almanyada nispeten kısa süre ikamet ettiklerinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

İslami din görevlilerin tahsil düzeyi yüksek

Almaya'da çalışan din görevlilerin tahsil ve eğitim düzeyi oldukça yüksek. Bunların çoğu - ekseriyette geldikleri ülkede – yüksek okuldan mezun olmuşlardır. Bu din görevlilerin çoğu ayrıca cemaatlerde dini eğitim alarak kendilerini verecekleri hizmet için hazırlamışlardır. Bu eğitimler genelde Imam Hatip Liselerinde, daha doğrusu dini meslek okullarında veya üniversiteler dışında eğitim veya yüksek tahsil eğitimi veren özel eğitim merkezlerinde almaktadır. İslami din görevlilerin çoğu ekseri yurt dışındaki Üniversitelerde İslam Teolojisini (İlahiyat) veya İslam Bilim bölümünde bir meslek dalda okumuşlardır.

Fahri ve gönüllü görevler çok yaygın

Çeşitli ve çok yönlü olan islami camialarındaki yaşam büyük ölçüde gönüllük katkısıyla sür­dürülmektedir. Alevi Cemaatlarında ise dinsel görevler özellikle gönüllülük temelinde yürütülmek­tedir. İGMG’nin camilerinde ve diğer Türk kökenli olan ve Türk kökenli olmayan camialarda fahri çalışan dini görevlilerin sayısı % 50 olmakla pek yaygındır. DİTİB’in ve VIKZ’in cemaatleri bundan istisna sayılmaktadırlar, çünkü bu kuruluşların camilerinde çalışan İmamların çoğu ücret karşılığı çalışmaktadırlar.

Cemaatlerde etnik heterojen ziyaretçilik

Almaya'daki camileri ziyaret eden inançlı kişilerin çoğu zaman farklı ülkelerden olmaları özel­likle imamlar için büyük zorluklar yaratmaktadır. Her ne kadar imamlar ziyaretçiler gibi çoğu kez göçülen aynı ülkeden geliyorlarsada genelde başka ülkelerden ve bölgelerden gelen müslümanlarda camileri ziyaret etmektedirler. Bu durumdan dolayı farklı dil ve kültürel kökenli kişileri camiaya en­tegre etmek için bir çok İmama özel görevler düşmektedir.

Saygın kişilerin ve çoğaltan şahısların çok yönlü görevleri

İslam dini görevlileri geleneksel dini ödevlerin yanısıra camilerde genellikle sosyal alanlarda ve kamusal işleri gibi faaliyetlerdede bulunmaktadırlar. Buna göre zaman açısından iş ağırlığı yüksek oranda olmaktadır.

Eğitimde bilgi artırmaya ve ilave eğitime duyulan ilgi

Din görevlileri eğitimde bilgi artırmaya ve ilave eğitim almaya olağanüstü büyük ilgi göster­diklerini belirtmektedirler. En fazla sosyal, danışmanlık ve psikolojik yardım alanlarına ilgi göster­mektedirler.

İslami din görevlileri çoğunluğa dayanarak diyaloğa hazır İslam taraftarı

Toplumda yaygın şekilde algılanan olgulara karşı IREB Araştırması Almanya'da çalışan İslami din görevlilerin çoğunluğa dayanarak diyaloğa açık ve hazır İslam'a taraftar olduklarını belgeleyerek diyagramına almıştır. Bu ankete sayısal olarak yüksek oranda katılan İslami din görevlileri bu tesbiti teyit etmektedir. Başka indikatorlar ise kamu işlerine duyulan ilgi alanları. Resmi okullarda başla­tılan İslami din dersleride çocukların ve gençlerin dinsel inanç öğretilerinin öğretilmesine kendi talimatları için bir rekabet olarak dikkate alınmamaktadır, bilakis Alman Yüksek Okullarında İslam Dini öğretmenlik eğitimi gibi çoğunlukla aynı ölçüde uygun bulunmaktadır. Bilhassa Alman eğitim kurumlarında ve hamilerinde veya üniversitelerde imkanlar çerçevesinde eğitimde bilgi artırmaya ve ilave eğitime duyulan ilginin büyük olduğuna işaret etmektedir.

Yorumlar (2)
Zekayi Işın . Almanya 1 ay önce
TAMAMDA BUNLARIN GAYRİ RESMİİ VE DİNE AYKIRI HAREKETLERİNİDE BİR ARAŞTIRSAK. NASIL OLUR ACABA ??? BİR CAMİİ DE SAHTİKARLIK YAPILDIYSA ORADA NAMAZ KILINIRMI ???
Ebazer Çimeken 1 ay önce
Eğer Samimi iseler , ilkönce Kıyafet Özgürlüğü, Sünnet , Kurban … Konularda Bu Din Grupları Üyeleri üzerindeki Kısıtlamaları Kaldırsınlar.
banner331
33
açık
Günün Anketi Tümü
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Namaz Vakti 29 Temmuz 2021
İmsak 04:02
Güneş 05:49
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:32
Yatsı 22:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@