Geleneksistemimizioluşturamadık

19Mayıs1989,Balkanların,BulgaristanTürklerininZAFERYILIDIR.
Bu19Mayıs1989MücadelemizinDORUKnoktasınaulaştığıgündür.BalkanlarınTarihimizdeuzanıptutabildiğimizenyüksekyıldızdır19-Mayıs-1989ayaklanmamız.ArdındanikinciDünyaSavaşı'ndansonrakurulanDoğuveBatıAlmanya'daBerlinşehriniikiyebölenBerlinDuvarıyıkıldı.Almanyabirleştibubizimyaktığımızateşindevamıydı.

Birayaklanmayıanlayabilmekveanlatabilmekiçinkitapokumakyeterliolmaz.Çünküdünyatarihindeplanlıayaklanmaolmamıştır.

19Mayıs1989’dabizlerkitabadefteregöreayaklanmadık.Zatenhareketlenenkitlemizinyarıdanfazlasıokuryazarbiledeğildi.Enönemliolanıdakadınlarımızbuayaklanmayıbaşlatmasıydı.Çünküerkeklerhapislerdeydiveonlarınhapislerdençıkmasıisimlergeriverilmesinihepbirliktehaykırdılar.

BizBulgaristanlıTürklerBulgarlardantam113yılsonraayaklanabildik.Onlar1837yılındaOsmanlıidaresialtındailkliselerini(Gabrovo)açarken,bizBulgaridaresialtındailklisemizi111yılsonraaçtık.

BüyükşairMehmetAkif,“Felaketinbaşıhiçşüpheyokcehaletimiz,Buderdeçarebulunmazneolsamektepsiz.”diyehaykırıyorveinsanlarımızıuyarıyordu.

Hiçbirsosyaloluşumun,Türkkimliğininbiçimlenmesinin,geleneklerimiziayaktatutupgeliştirerekzenginleştirebilmemizinokulışıklarıyanmadangerçekleştirilemeyeceğineinanmışbüyükönderMustafaKemalAtatürkdeşunlarıeklemişti:“Hayattaenhakikimürşitilimdir!”.PeygamberEfendimizHz.Muhammed(SAV)’ınBilimeVerdiğiÖnemiiseşunlarısöyleyerekgöstermiştir;"İlimöğrenmekkadın-erkekherkesefarzdır.""İlimÇin'debileolsagidiniz."

KendileriyılaşırıayaklananBulgarlar,sankiayaklanmapsikolojisiteorisinikendileriyazmış,“akanyarasavmaz”gerçeğindenhareketle,Türktopluluğuolarakhakveözgürlüklerimizieldeetmemücadelemizinmayalanmasını,birikimyapıphaksızlıkveadaletsizliğekarşıisyanetmemizigöçezorlamasiyasetiylebastırıpboğabildi:

Bulgaristanİstatistiklerinegöre,
1893-1902yıllarıarasında9yılda70bin603;
1923-1939yıllarıarasında16yılda198bin769;
1940-1949yıllarıarasında9yılda21bin353;
1950-1951yıllarıarasında2yılda154bin393;
1969-1978yıllarıarasında9yılda130.000;

1989yılındaSADECE3ayda345.000ve1989yılındansonradevamedengöçgünümüzekadarTürkiye’yetoplamgöçbirmilyonikiyüzbine(1.200.000)ulaşmıştır.

EskidenTürkiye’yiyönetenlerherzamanyaptıklarıgibiyinekapıaçmaktanvegöçalmaktanbaşkabirşeyyap(m)amadı.Ogünleröyleydiyapacaktekşeygöçalmaktı.Türkiye’deSTK’larındaburadaolanlardanbitenlerdenpekbilgisiyoktuveyanlışbilgileriletiliyordu,stratejiüretilemiyordu.

BalkanlardaKüçüklübüyüklügöçlergeçenyüzyıldaherbirTürkailemizinbitmeyensızısıoldu.BizlerdeBulgaristan’dahepazaldık,küçüldük,söndük,ezildikvenihayetbizdeinsanızbilinciveruhuyla19Mayıs1989’daözhaklarımızuğrunaayaklandık.

Ogünbugünyinedurumdapekönemlideğişiklerolduğusöylenemez.Çocuklarımızyinecahil,okullarımızyinekapalı,babalarımızişsiz,annelerimizüzgünveherşeyerağmenhepimizumutluyuz.

Umudumuzunanlamı“bugidişgidişdeğil,hergidişinbirdedönüşüvardır”cümlesindeözetlenebilir.

SonBulgaristangenelseçimlerindesadeceTürkiye’den93binoykullanılmıştır.

Biz19Mayıs’taayaklanırken,kitlepsikolojisikitaplarıokumamıştık,ayaklanmanıntaktikvestratejisisözleriniişitmemiştik,isyandaönderin(liderin)rolününsonderecebüyükolduğunudaişitmemiştik;birayaklanmaesnasındasıradaninsanlarınŞAHLANANRUHUNUNenzırhlıaraçlarlasilahlanmışaskeribirliklerdendahagüçlüveyenilmezolduğunudahattaozamanlarıdüşünememiştik;

Fransız,İtalyanveAlmanDevrimlerindensonrayurtlarındankovulanisyancıların4dillivekantonlubirİsviçrefederasyonkurduklarınıdabilmiyorduk;enkötüsüdeisyandansonrabizidesonsuzbirselgibiTürkiyesınırınaakmayazorlayacağımızıdatahminedememiştik.

Önemlideğil,bizimiçinTürkHalkıayaklanmışolmamızveayaklanmamızınhedefiolanTodorJivkov’unkomünist-soykırımcı,totaliterbaskıcıveteröristrejimini10Kasım1989’dadevirebilmişolmamızdı.

Bizlerpesetmedik.ZaferTürklerindi,amaistediğimizgibikutlayamadık.Verdiğimizkanlımücadeleyi,tonlarcagözyaşımızınaktığıörneğinMestanlışehrindeayaklanmacılarilesilahlımilis,askervesivillerçatışmasınışairlerimizdenBüyümüzSüleymanARDALIşöyleyazmıştı;

MESTANLIMEYDANI

 

Namusluluğunun,çalışkanlığınınve
sabırlıoluşununcezasınıçekeninsanlarımız.
Terkedipgecelediğidağbaşlarınıve
içlerineakıtarakgözyaşlarınıgömdü
soğuktandonupölenbebelerini,
çevirdinihayetdüşmanagözleriniyürüdü.

Eydüşman,yanınamıkalacakbu?
Temerküzkampınaçevirsendeheryanı
Doğupöleceğiz,ölüpdoğacağız

Görünceyedekçilemizinhesabını,
YüzümüzdekihüzünŞehitlerimizinyasıdır.
Kanımızlaboyananbumeydan
Buşehrinbizimoluşunundamgasıdır.

***

Vebuayaklanmanınhiçbirsebebibizdenkaynaklanmadı.Türklerinyüreğindehiçbirzamandüşmanlıkdoğamaz.Vebugünbanasordukçayenineslimiz“Nedenböyleoldu?”diye,hepşumasalıanlatıyorum:

Biryığınkirpisoğukbirkışgünübirbirleriniısıtmakveayazdadonupkalmamakiçinbirbirineiyicesokulmuştu.Gelgelelim,biriötekinindikenlerinikendivücudundahissetti;budaonlarıyinebirbirindenuzaklaştırdı.Isınmagereksinimiylenezamanbirbirineyaklaşsalar,dikenlerininbirbirininvücudunabatmasıgibitatsızbirdurumlakarşılaşıyorlardı.Böyleceikikötüdenbiriyleötekisi(soğukiledikenlerinbatması)arasındagidipgeldiler,sonundabirbirininyakınlığınaençokkatlanabilecekleribiruzaklıkkeşfettiler,bununsağladığıazbuçukbirısıylayetindileristeristemez.

BumasalbizimBulgarlarlanedenyapamadığımızıanlatır.

BizTürklerveMüslümanlarkatlanmayıöğrensekdeonlaröğrenmekistemediler,bizyetinsekdeonlaryetinmediler,bizimolanınhepsinialmak,bizidegöçezorlamayıtercihettiler,bizekarşıbaskıveteröruyguladılar.Babalarımızınataları,bizimdebabalarımızgibiolmakistememiziçokgördüler.Bizimodelaldıklarıkendibenlerinebenzetmekistediler.

Bugünde“BulgarEtnikModeli”gibibaşkabirara-modeluydurdularvebizieritipyoketmektenhalavazgeçemediler.

BizdenBulgarTaklidiyaratmakistediler.

Türkkalma,Asilkalma,kendimizolmaveaslataklitolmamamücadelesindebizdoğalbirkitleydik.BizlerTürkhalktopluluğuyduk.Bizler2400yıllıkresmitarihimizdengünümüzekadarbizlerhepböylegeldikkulaktankuladevamedentörelerimizlebizlerbugünlerekadargeldik.

BüyükayaklanmamızdaönderimizPeygamberimizveAllah’ınadaletinesonsuzinananlardanız.Kitlemiziayaktatutanbüyükgüçhaklıolmamızvehiçbirkimseninhiçbirşeyindegözümüzolmadanbizimolanıistememizdi,19Mayıs1989Ayaklanmamızdanbüyüksayıdakurbanverdik.

Kurşunlananlarıgörensahipçıkanolmadı,olamazdı.DahasonraonlaraAnıtlardiktik.Yenibirkuşakyetişti.NeyazıkkihafızasındakiBulgaristanTürklerininşanlıöztarihisayfalarıboş,şarkılar,türküler,şiirlersöylenmiyor,gönderediktiğimizbayraklarımızdalgalanmıyor.

HersabahTürklükanıtıiçmiyor.

Ayaklanmaruhukitaplardanöğrenilmezdedik,otelkinedilir,kuşaktankuşağaaşılanır.Birbireyinduygularınıveheyecanınıkitleyeaşılamaksanatlarınenbüyüdür.Devrimcieğitimiölümegidecekgençleryaratmaktırvebuişinokuluhayatınkendisidir.Eylemleregeçenlerbizdedeisyansuyundaniçmeyeolağanüstüyatkın,düşüncelerindenağırbaşlılıktancoşkunveyargılarındaaceleciydiler,öyleşahlanmışlardıki,hiçbirkimsedenakılalmadıklarıgibi,özgüvenlesilahlanmış,özsaygıdanvesorumluluktanuzaktık.Haklarımıziçinayaklanmıştık,hakvehakkaniyetiçinyürüdük.ÖzgürlükleridekendimiziçindeğilBulgaristantopraklarındayaşayanhepimiziçinistiyorduk.BizTürklerezeldenberitekisteğimizvaradaletlivehakkaniyetliyönetmek.AmacımızBulgaranayasasındaolduğugibiyasalarınherkeseaynışekildeyaşamdadauygulanmasıdır.

Bizimisyanımız,eskidenolduğugibiçalışmakveyaşamak,devamlıtırmananbirbaskıaltındayaşamakistemediğimizinsembolüydü.Davaortaktı,bireylerkitleyikitledebireyleribüyülemişveherkesbirbirinekaynaşmıştı.BulgarTürkbirliktehakveadaletiuygulayarakyaşamaktır.

Güçlüolan,insanıneğrilmeyenkırılmayaniradesi,karanlıklarıdelenzekâsıveonakanataçanruhudur.Birdeşuvar,eskikütüğünüstüneyenifidandikilmez.Zamanınıdolduranıçıkarıpatmak,yeriniaçıpumudutemizyeredikmekgerek.BizlerJivkov’uindirdikdevamınıgetiremedik.

Vebugün32yılsonra,eldeedemediğimizhaklarımızyinepazarda,bizyineyalnızkorumahakkımızolanbirdeğnekgibiyiz,hayatsuyuçekilmişbirdeğnekbaştanbaşaözgürolsadaneolacak!

BütünAyaklanmalarınsuçlularıvekatilleriyargılanıpipeçekilmiştir.Bizimkilerpaşagibiyaşıyor,hattahainleriçinözelköşklerinşaedildi.Bugünhalapaşalıksürüyorlarda,tahtaoturanbellideotahtınsahibikim?İşteönemliolanbugörünmeyenlerdir.

Bizimİsyanımızbitmedi.

Memleketimizdenkovuldukamapesetmedik.Baharlabirlikteyenidenuyanmakistiyoruz.Ufuktaumutgörüyoruz.Umuduolangençlerbizimgençlerimiz.BizdeTürklerdeUMUTgelecektentahsiledileceksenettir.Umuduolmayanıngelecektenbeklentisideolmaz.

Yenidenkanatlanabilmemiziçiniçimizdensöküpatmamızgereken;geçenasırdankalmakorkular,kâbuslar,unutamadığımızzulümvekaranlıklarvar.

Bizimdavamızdünyadainsanolmakadamolabilmektir.Bizleryaşadığımızyerdeçevremizeiyiliksaçan,hayatverenlerdenolmalıyız.Bizimdavamızbudünyadaiyilikleringüzelliklerinefendisiolmak,kısacaadamolmaktır.Bizlerbudünyayagüzelahlakıtamamlamakiçingelenlerdeniz.Ardımızdanİmanlı,ahlaklı,dürüst,davasıolangençlerbunlarıtakipedeceklerdir.Bulgaristan’ıngeleceğiTürklerinimanveazminebağlıdır.
Önceözgürolmalıyız.Bizhenüztamanlamdaözgürdeğiliz…

Diyalektiğinbirinciyasallığışöyleder:

Niceliklerinbirikimindennitelikdoğar.Bu,beşsepetceviztoplarsakbirçuvaloluranlamındadeğil,bincevizfidanıdikersek,bircevizormanıoluranlamındadır.
Cevizormanındanbinçuvalceviztoplayabilirsin.
Özgürdüşünce,özgüratılım,oyunkurmavebüyükolma,iştebudur.

Köylüdeğil,kentliyiz,yeninitelimiziştebudur.

İstanbul’da20milyoniçinedağılmışolsakda,bizbirnüveyiz.
Çarpanbiryürekolarakİstanbul2binkilometreetrafınınasıletkiliyorsa,bizimsözümüzdeİstanbul’da,Türkiye’de,Bulgaristan’daduyuluyor,yayınlarımızKana’daveAvustralya’dabileokunuyor.Herfikirbirtohumsa,bizkenditarlamızadeğil,bizdünyatarlasınafikirsaçıyoruz,diğerhalklarlaetkileşimiçindeyiz,binlerceveyüzbinlerceokurumuz,arayanımız,kitaplarımızıbaştacıedendostlarımızvar.Taydurduk,artıkyürüyoruz,çokyakındakoşacağız,çocuktanergin,reşit,kemalolacağız.Cenab-ıAllahcümleevlatlarımızınveTürkiye’mizinyolunubahtınıaçıketsin.

Birlidernekadarbüyükolursaolsunödevi,denizikurutmakdeğildir.

Dalgalarladirilipkudurandenizinnereyedöküleceğineişaretederekinsanlaravecanlılarakaçıpkurtulmayolugöstermektir.Bubazenolabilen,bazendaolmayandır.Bazenolabilmesiiçinbugünerkenyarınsageçolandır.

Onuniçinbizbugün,BüyükveGüçlüTürkiye’ninyanındayız.

GeçmişteBaşMüftüHüseyinHüsnüEfendiyegazeteçıkardiyeparaverenler,okullarımızıfelceuğratanlaronunbaşmüfettişyapanlarvedernekçalışmalarıylaTürklerinkafasınaörümceağıördiye,onadernekkurduranlar,bugündeAhmetDoğan’ahiçbirmahkemedekaydıolmadan,HakveÖzgürlüklerHareketitüzüğünüvepartiyialtıntepsidesunanlaraynımerkezolduğuaçıktır.

Bunlarıokuyalımokutalımveçevremizibilinçlendirelim.

Fikirdünyadaenhızlı,enbüyük,enyokedicisilahtıryeterkionuhepbirliktekullanalımvedağıtımınıhepberaberyapalım.Birlikterahmetayrılıktaazapvardırözlüsözümüzüunutmadanbuyoldayılmadandevamedelim.Başarıemekister,çabavekaralılıkister.

BulgaristanTürklerihakveözgürlükleriiçinayaklanmıştı.

İşteburadaBulgargizlipolisi“DS”vedışgüçlerileeleleverdilervehiçkimseningörmediği,30yıldaisimlerinidahiöğrenemediğimiz“33çoğununmahpusçununbirarayagelmesiyleVarna’da4Ocak1990’dakurulmuştur,GenelBaşkanlığınaAhmetDoğanseçişmiş,adıdaHÖH’türdeyip”zehirliçikolatabonbonunuhepimizeyedirdiler.Bakmayınbugünkonuşanlarabunutümhalkyediveanladığımızdaçokgeçolmuştu…

Sözgöçtenaçılmışken,doğruolansözşudur:

TürklerBulgaristan’dangöçetmediler,göçettirildiler.”İstemeyeistemeyegeldik,gözlerimizarkamızdakaldı,canlarından,namusumuzdan,dinimizden,adımızdan,Türklüğümüziçingeldik,dediler.

Gelecekmutlakabizimolacak!
Mayısdirenişlerimizinayıdır.
Direnmekbizimgeleneğimizdir!
Ateşgeleneklerimiziniçindedir.

Okuduğunuziçinteşekküredervepaylaşmayıunutmamanızıarzuederim.

Saygılarımla,