Parmak izleri: Parmakların ilk boğumlarından itibaren olmak üzere, parmak uçlarında bulunan iç yüzeylerinde muntazam aralıklarla (0.2 ve 0.5 milimetre) değişik desenlerde dizilmiş olan kabartma şeklindeki çizgiler dokunulan cisimler üzerinde bırakmış oldukları izler parmak izi oluşumu olarak tanımlanır. Değişmez ve Değiştirilemez olan parmak izi, benzersiz ve benzetilemez özellikleri ile sınıflandırılmaktadır. Tüm parmak izlerini genel olarak desen ve şekillerine göre kement (loop), helezon (whorl) ve ark (arches) olmak üzere 3 sınıfa ayırmaktadır. ABD’de yapılan bir araştırmalarda parmak izlerinin % 65’inin kement, % 30’unun helezon, % 4’ünün ark, % 1’inin ise sağ veya sola yatık ark olduğu anlaşılmıştır. Parmak izi çeşitlerinde etnik altyapının sonuçlarına ulaşılabileceği düşünülebilir. Bu araştırmaya göre; Kafkaslar ve Afrikalılar genellikle kement tipi parmak izine sahipken, Asyalılar ve Kızılderililer genellikle helezon tipi parmak izine sahip oldukları saptanmış. Dünyada parmak izleri farklı tasnifleri de yapılmaktadır.
Parmak izi sisteminin bulunuşu çok eski tarihlere dayansa da bu izlerden faydalanma oldukça yenidir. İlk binaltı yüzlerde Nehemiah Grew, Marcello Malpighi anatomistler parmaklardaki kıvrımların bazı özellikleri bulunduğuna dikkat çekselerde , bu izlerden modern manada faydalanma konusundaki ilk çalışma 1880'de Henry Faulds ve Wiliam James Herschel parmak izi ile ilgili çalışmaları yayınlamışlardır. Galton tarafından yapılan çalışmalarda, kalıtım yolu ile geçen parmak izi olmadığını her insanın parmak izinin birbirinden farklı olduğunu belirtmiştir. Bugün kullanılan metod Henry Fauld tarafından bulunmuş olandır.
Parmak izinden faydalanarak bir çok suçlunun tespitinde yardımcı olmakta ve kesin delil niteliği taşımaktadır. ABD Federal Bureau of Investigation(FBI), parmak izi tespiti ve arşivi konusunda dünyada en ileride olan kuruluş olarak görülmektedir. Benzemezlik, değiştirilmezlik ve tasnif edilebilirlik yönleri kullanırlarak analiz yapan Automatic Fingerprint Identification System (AFIS) uygulaması sayesinde milyonlarca parmak izi taranarak işlenmektedir. Benzersizlik ve değiştirilemezlik özelliği ile kişisel bir veri olan parmak izi biyometrik bir veridir. Biyometrik veriler bir seferlik ve başkaca üretilmeyen verilerdir. Yani biyometrik verilerin bir başkasının eline geçtiği anda veri sahibi kişi bu verisini değiştirilemeyeceğine göre bu verilerin toplanması ve kullanılması kanunlar ile düzenlenmektedir.
6698 sayılı Kanunun Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlıklı 6. Maddesi “
(1)Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 
(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 
(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.”
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Anayasa Mahkemesi kararlarında biyometrik veri olan parmak izi kullanım şartlarını kesin hükme bağlayan yol gösterici düzenleme yapmıştır. Özel hayatın gizliliği ve korunması Anayasada herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. 19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 10.03.2022 tarihli kararında; bir memurun mesai takibi için parmak izi sisteminin kullanılamayacağına karar vermiştir. Özel nitelikli verilerin tahdidi yapılarak genel nitelikli verilere göre daha sıkı koruma altına alınmıştır. Parmak izi özel nitelikli biyometrik bir veridir. Bireyin bizzat şahsına ait olan kimliğinin belirlenmesini sağlayan, bireye ait biyolojik veya davranışsal bilgi içermesi nedeniyle özel koruma altına alınmıştır. Temel hak ve özgürlükler ancak kanunla kısıtlanabilir veya kullanım şartları kanunla düzenlenebileceği ulusal ve Uluslararası mevzuatta düzenlenmiştir. Bireyin rızası olmaksızın özel nitelikli verileri toplanamaz işlenemez. Ancak özel nitelikli verilerin işlenebilirliği konus, sınırı kanunla düzenlenmesi halinde kanunun tanıdığı sınırlar dahilinde işlenebilir. Kanunda açıkça sayılmadı sürece özel nitelikli hiçbir veri işlenemez.