Okuma Kültürü

İnsan, yaratılışı bakımından biyolojik ve psikolojik olarak beslenmek ihtiyacındadır.  Bu bağlamda, Yüce Yaratıcımız, biyolojik ihtiyaçlar için insanoğluna bin bir çeşit gıda ihsan etmiş; psikolojik ihtiyaçlar için de zaman zamaninsanlara elçiler göndererek emir ve yasaklarını kitaplar aracılığıyla bildirmiş; bir yönüyle onlara öğrenme ve anlama yollarını açmıştır. Okumak; naklî emirlerle tavsiye edilmiş ve aklî delillerle faydası ispatlanmış en kadim faaliyetlerden birisidir. Allah(C.C.)‘ın emir, yasak ve tavsiyelerini insanlara kitaplarla iletmesinde elbette büyük bir hikmet vardır. Bu bağlamda günümüzde ekranlara esir olmuş insanları ekranlardan kurtarıp akranlarla buluşturmak ve insanları bilginin ana kaynağı kitaplarla tanıştırmak, artık en değerli ve en doğal kurtuluş reçetesidir.

Ekran bağımlılığına çözüm olarak öngördüğümüz en önemli yol ve yöntem, çocuklara okuma akışkanlığı kazandırmaktır. Bu alışkanlık sayesinde hem olası bağımlılık prangaları söküp atılacak hem de bilimin ve aydınlanmanın en güçlü kaynağı olan kitaplara giden yol çocuklarımızın önüne tekrar açılacak ve okumanın bir alışkanlığa hatta bir kültüre dönüşmesi sağlanacaktır. Çocuklara okuma alışkanlığını kazandırabilmek ve onlara bolca kitap okutmak için en başta aile olmak üzere, okula, öğretmenlere, genel ve yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir. Sevgili anne ve babalar! Çocuğunuza okuma alışkanlığı kazandırmak için onlara baskı yapmak yerine, öncelikle siz(ler) seçkin kitaplar okumalısınız! Bizler; ekranlardan uzaklaşırsak, çocuklarımız da kitaplarına kavuşurlar!

            Okuma ve öğrenme, hem fıtrîbir ihtiyaç hem de ilahî bir tavsiyedir. Konuya hangi veçheden bakarsanız bakınız, mutlaka okumak ve öğrenmek zorundayız. Hiçbir mazeret öne sürmeden her insanın okuma ve öğrenmeyi doğal bir ihtiyaç ve itiyat olarak kabul etmesi hayati bir gerekliktir.Nitekim; okumayan ve öğrenmeyen insan, kuru bir ağaca benzetilebilir. Okumak; gerekli, önemli ve dahası elzem. İyi ama neden? Okumak ne manaya geliyor. Daha kolay anlaşılması bakımından okumaktan muradın neler olduğunu şöylece özetleyelim:

Okumak, kendin  bilmektir! Büyük Türkmen bilgemiz ve şairimiz Yunus Emre’nin ifadesince okuyan insan evvela kendi varlığını fark eder, hayatı doğru anlamlandırır. Her iki Dünya için doğru ve güzel işler yapmaya gayret eder. Kısacası okumak, kendimizi ve hayatı değerli hâle getirir.

Okumak, Hakk’ı bilmektir! Yine, Yunus’un ifadesince okumak bizi Hakk’a götürür. Nitekim, kendini bilen, sahibini de bilir ve O’na yöneltir. Kendini ve Hakk’ı bildirmeyen ilim, yine Yunus’a “kuru bir emek” olarak değerlendirilmiştir.

Okumak, insanı huzur ve mutluluğa götürür.  Hemen bütün kutsal kitaplarca önemli bir emir ve tavsiye olarak insanlığa bildirilen okuma işi, her uygar insanın yapması gereken hayatî ve bir o kadar da zevkli uğraşlardan birisidir. Hayatîdir; çünkü, insan sürekli olarak yeni bilgilere ihtiyaç duyar ve kimi bilgiler hayat kurtarır. Okumak, zevkli bir uğraştır; çünkü, okumakla elde edilen bilgi, deneyim ve geniş ufuklar insana huzur ve mutluluk getirir.

Okumak, her dem taze kalmaktır. Okumak, hem bilgi bağlamında yenilenmek hem de ruhen, kalben dinç ve dingin kalabilmektir. Zihnen ve bedenen ebedî gençliğin yollarından birisi de okumaktır. Unutkanlık hastalığının devası çok kitap okumaktır. Sağğı korumanın, dengeli ve düzenli beslenmenin yolu da okumaktan geçer. Billur gibi bir kalp ve şelale gibi bir beynin anahtarı da okumada gizlidir.

Okumak, algılama ve anlamanın anahtarıdır.  Çabuk ve doğru algılamanın, kıvrak bir zekânın, derin düşünmenin, geniş bir ufkun, güçlü bir hafızanın, empati yapabilmenin, etkili bir iletişim kurabilmenin ve güzel konuşmanın yolu da kesinlikle çok okumaktan geçmektedir. Araştırmalar, demokratikleşme, düşünme ve üretme ile kitap okuma arasında bir bağlantının olduğunu da göstermiştir.

Okumak, geniş bir ufuk ve bakış açısı kazandırır.  Evet, okumak zihnimizi, gönlümüz ve ufkumuzu açar. Dünya’ya daha geniş bir pencereden bakmamızı sağlar. Dünya’da meydana gelen bu hızlı değişme ve gelişmelere ulaşmanın ve bu yarışta ülkemizi ancak çok kitap okumak ileriye götürür. Çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak ve geçmek istiyorsak, ne yapıp yapıp öncelikle çocuklarımıza ve gençlerimize okumayı sevdirmemiz gerekiyor. Eğer bu alışkanlığı kazandıramazsak, gelecek nesiller, tıpkı bugünkü bazı büyükleri gibi, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan sabit fikirli insanlar olacaklardır. Bu durum ise, en dehşetli gericilik ve hatta ilkelliktir.

Okumanın faydaları saymakla bitmez. Her kitap, yeni dünyadır, keşfedilmeyi bekler. Okuduğumuz her kitap, bizi başka dünyalara taşır. Okumak, düşünen, üreten, eleştiren ve duyarlı bireyler yetiştirmenin tek yoludur. Okumak, insana öz güven kazandırır. Okumak, insanı zararlı insanlardan ve alışkanlıklardan korur. Okumak, bireylerin problem çözme, karar verme, planlama, yeni fikirler üretme ve fikirlerini yayma, duygusal zekâsına katkı sağlamada ilaç gibidir. Okumak, empati kurabilmek, kendi kararlarını verebilmek, yaşına uygun olgunlukta davranabilme kabiliyeti kazandırır. Okuma alışkanlığı, aslında her derdin devasıdır. İnsanı hak ve hakikate götürür. Millet, vatan, bayrak, devlet duygularını güçlendirir. İnsanları fikir köleliğinden kurtarır. Başkalarının esaretinden korur. Yanlış ve sapkın düşünce ve telkinlere karşı kalkan olur.  Benjamin Franklin, ne kadar güzel söylemiş: Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaketler azalmaz.”

Kitap okumanın gerekçeleri  ve sağlayacağı faydaları anlatmak için ciltler dolusu eserler vermek gerekir. Kalkınmış ve gelişmiş ülkeler incelendiğinde, bu başarının temelinde okuma eyleminin yattığı görülür. Nitekim, kitap okumak geçmişteki uzun ve yorucu tecrübeleri bir anda bize kazandırabilir. Ömrünü harcayıp bir buluş yapan veya deneyimlerini yazan bir insanın kitabını okumak aynı zamanda onun bilgi ve deneyimine de ulaşmak demektir.

Bütün bu gerekçelerle bütün toplumda ve kamuda kitap okumaya, bilgi edinmeye, derin düşünmeye, hayal kurmaya, eser üretmeye; kısacası sanat ve sanatçıya değer ve önem verilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Okullar, camiler, kışlalar ve bütün iş yerleri kitaplarla süslenmelidir. Asla unutmayalım ki günümüz de geleceğimiz de kitapların satır aralarında gizlidir. Unutulması muhtemel bilgiler, hatırlarda değil; ancak ve ancak satırlarda korunabilir! Dolmadan boşalmak, okumadan da yazabilmek mümkün değildir. Yazısız medeniyet olmaz!

Günümüzde bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmak gibi garip bir yol açıldı. İnternetin getirdiği imkânlarla aklı fukara olanların dilleri ukala olmaya başladı ne yazık ki!Toplum katmanları dikkatlice incelendiğinde; çabuk öfkelenen, ön yargıları çok güçlü, aşırı inatçı, her konuyu bilen, düşünmeden konuşan, hemen her şeyi yanlış anlayan, konuşurken cesur, dinlemeyi sevmeyen, ileri derecede alıngan … bireylerin çok ciddi bir oranda olduğu rahatça görülecektir. Bu kitlelerin ortak özelliği ise, kitap okumayı sevmemeleridir!..

Ülkemizde Okuma Kültürü

Türkiye'de hepimizin bildiği gibi kitap okuma kültürü konusunda ciddi sorunlar bulunmaktadır. İnsanlar çeşitli bahaneler ile kitap okumamak için çaba göstermektedir. Dünya geneline bakıldığında çeşitli istatistikler var ve bunlar birbirleri ile tam tutarlı olmasalar da en azından genel resmi görebilmek için faydalı bilgiler içermekteler. Bunlardan ilki; Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu, buna göre kitap okuma sıralamasında Türkiye 86. sıradadır. Yine ülkelere göre yıllık ortalama kitap okuma rakamları da çok kötüdür. Japon bir yılda ortalama 25, İsviçreli 10, Fransız 7, Türk ise 10 yılda ancak 1 kitap okumaktadır. Yine, Türkiye'de hem basılan kitapların sayısı az hem de baskı adetleri çok düşüktür. Geçtiğimiz 5-6 senelik döneme baktığımızda bir iyileşme olarak basılan kitap sayısının 5 katına kadar çıktığı görülmekte ancak bu da henüz çok yeterli değildir.

Kitap Medeniyeti

Birey, millet ve devlet olarak bilim, kültür ve teknoloji açılarından Dünya’ya hâkim olmak, en azından bir etki veya iz oluşturmak istiyorsak, mutlak surette ve her şeyden önce bir kitap medeniyeti kurmak zorundayız. Dünya’da hiçbir medeniyet yoktur ki temelinde kitap(lar) bulunmasın! Bizler Türk-İslâm Medeniyeti’nin mirasçısı olarak bu hazineyi ancak ve ancak kitaplarla yükseltebilir ve sürdürebiliriz.

Dünya’ya yön veren kitaplar ilkin gökten yere indirildi. Şimdi bizler de gökyüzüne yükselebilmek ve gökkubbede hoş bir seda bırakabilmek için yeniden yine kitap medeniyetine sarılmalıyız. Gönüllerimiz ve beyinlerimiz, hakikat ilmini ancak kitaplardan alabilir. Buluşlarımız ve icatlarımız da yine kitaplar sayesinde insanlığa hizmet eder ve ebediyete adım atarlar.  Bütün imkân ve öngörümüzü kitaplar üzerine bina edebilirsek; evet, işte o zaman gerçek anlamda bir medeniyet ihya veya inşası mümkün olabilir.

Sonuç ve Değerlendirme

Türkiye’de okuma oranlarıyla ilgili araştırma ve verilere bakıldığında, kitap okuma alışkanlığının çok düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ilkokul seviyesinden yükseköğretim seviyesine tüm yaş gruplarında okuma alışkanlığı oranının çok düşük seyretmesi, içinde bulunduğumuz sosyal ve ekonomik sorunların da sebeplerini anlamak konusunda bize ipuçları vermektedir.

Ülkemizde sosyo-ekonomik olarak şartlar ve göstergeler iyileşmesine rağmen, kitap okuma alışkanlığının istenilen seviyelere çıkarılmaması okuma alışkanlığının bir kültür sorunu olduğunu göstermektedir. Bu sorunu kökten çözebilmek için, özellikle okul öncesi ve ilköğretim seviyesinde daha etkili uygulamalarla öğrencilere kitap okuma kültürünün kazandırılması gerekmektedir.

Okuma alışkanlığı, her şeyden önce toplu yaşamanın ve toplumsal huzurun güvencesidir. Eğitimli bireylerden oluşan bir toplumda işler daha kolay ilerleyecektir. Öte yandan; okuma kültürü, bilgi teknolojisi için bir anahtar olacaktır. Günümüzde toplumlar, ancak derin araştırma ve eğitimlerle gelişme, kalkınma ve ilerleme sağlayabilmektedirler. Gelecekte bilgi ve teknolojiyi elde edemeyen toplumlar, yok oluşa doğru sürüklenecektir.

Bugünün öğrencilerin yarının yetişkinleri olduğu gerçeği bilinçli bir biçimde kavranmışsa, geleceğin yetişkinlerinin zihinsel, bedensel ve duygusal yönden gelişmiş bireyler olması gerçekten isteniyorsa, o zaman öğrencilerin geliştirilmesine ilişkin çözümler ve uygulamalar oluşturulmalıdır. Çünkü, öğrenciler okuyarak daha doğrusu okumanın zamanla okuma alışkanlığına dönüşmesiyle gelişiyor, insan olmanın bilincine varabiliyorlar.

Okuma kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi noktasında, genel ve yerel yönetimlere de büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Okuyana ve okumaya değer vermek,  insanımızın kitaba rahat ulaşımını sağlamak, kitap okumak için fırsatlar sunmak, ödüllendirmelerde kitabı en üstün ödüller olarak takdim etmek bu görev ve sorumlulukların başında gelmektedir.

Ne zaman ki insanlarımız evde, iş yerinde, seyahatlerde, ziyaretlerde, pikniklerde… kitap okumaya başlar, sohbetlerin konusu okunan kitaplar olursa, işte o zaman ülkemizde huzur ve güven hâkim olur. Asayiş sorunları en aza iner, hep birlikte rahat, güven ve refah içinde yaşamaya başlarız. Böylelikle bizi rahatsız eden en başta sağlık sorunları olmak üzere, birçok sorun kendiliğinden ortadan kalkmış olur. Bu noktada sözü, okumaya dair anlamlı sözler söyleyen bilgelere bırakalım:

“Kitaplıklar aklın tedavi yerleridir”Scilus

"Bileği güçlü, bir kişiyi yıkar,bilgisi güçlü, bin kişiyi..."Emir Timur

“Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gündür.”J. P. Satre
“Ağır ağır ölürler; kitap okumayanlar, müzik dinlemeyenler, kalplerinde sevgi ve merhamet barındırmayanlar.”Paplo Neruda

“Okumuş bir halk olmadan modern devlet olanaksızdır.”Bertrand Russell

“Kendini kurnaz zanneden insanlar okumayı küçümserler, basit insanlar ona hayran olurlar, akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar.”Francis Bacon

 “Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kağıttır.”James Hawel

“Okumak özgürlüğe uçmaktır!"Aliya İzzetbegoviç

“Oku, çünkü ilim fakirlikte servet, zenginlikte ziynettir.Cahit Zarifoğlu