İki su/deniz alanını birbirine bağlayan, insan eliyle yapılmış yapay su yollarına kanal adı verilir. Kanallar tek bir devletin ülkesi sınırları içerisinde yer alan ulusal kanallar ve birden fazla devletin sınırları içinde yeralan uluslararası kanallar şeklinde sınıflandırılabilir. Bir kanal her bakımdan ulusal bir kanal olsa bile geçiş bakımından taşıdığı uluslararası önem dolayısıyla uluslararası bir rejimin konusunu oluşturabilir. Bu durum ya kıyı devletinin tek taraflı bir işlemi ile yapılabilir ya da uluslararası bir andlaşma ile gerçekleştirilebilir.

Devletler küresel ticarette daha etkin rol oynamak, ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay almak için başta kanallar gibi stratejik unsurları zamanla gerçekleştirmek isterler. Kanallar sadece finansal açıdan bir mega proje olmayıp aynı zamanda jeopolitik meseleleri de içerirler. Dolayısıyla kanal projeleri, ekonomik açıdan destekleyicinin dış politika stratejisi ile birlikte siyasi ve diplomatik açılardan da bir koordinasyon sağlanmasını gerektiren stratejik projelerdir.

 Kanal projeleri pekçok yönüyle ülkeler arasında jeopolitik rekabet oluştururlar. Süveyş, Panama ve KielKanalları örnekleri geçtiğimiz yüzyılın jeopolitik rekabet alanlarını yansıtırken bugün gerçekleştirilmek istenen kanal projeleri ise 21. yüzyılın büyük güçleri arasındaki dengeleri etkileyecek türdendir. Bu projelere örnek olarak Hazar Denizi ile Basra Körfezi arasındaki Fars Kanalı Projesi, Karadeniz ile Marmara Denizi arasındaki İstanbul Kanalı Projesi, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasındaki Nikaragua Kanalı Projesi, Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki İsrail Kanal Projesi, Güney Çin Denizi ile Hint Okyanusu arasında Tayland Kanalı Projesi verilebilir. Her bir proje kendi bölgesindeki jeopolitik dengeleri etkileme potansiyeline sahiptir.

Bu yazının konusunu benzer bir kanal projesi oluşturmaktadır. Akdeniz ile Orta Avrupa’yı birbirine bağlayacak olan “Selanik Limanı-Tuna Nehri Kanal Projesi”dir.

Selanik Limanı- Tuna Nehri Kanal Projesi fikri yeni değildir. Neredeyse iki yüz yıllık bir geçmişe sahiptir. 20. Yüzyılın başında ABD böyle bir projeyi inşa etmek için komisyon oluşturmuş ancak sonrasında gerçekleşen I. ve II. Balkan Savaşları nedeniyle bu projeyi rafa kaldırmıştır. 21. Yüzyılda ise benzer şekilde Çin bu projeyi kendi jeopolitik menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirmek istemektedir.

Proje, Çin tarafından Kuşak ve Yol Girişimi’nin bir parçası olarak, Yunanistan ile Orta Avrupa'yı Balkanlar üzerinden birbirine bağlamak amacıyla Ege Denizi'nden Tuna Nehri'ne uzanan bir kanal olarak planlanmaktadır. Kanal, Avrupa'nın ikinci en uzun nehri olan Tuna ile Yunanistan'ın Kuzey Ege kıyısında yeralan Selanik Limanı arasında dikey bir bağlantı yolu olarak gerçekleştirilmek istenmektedir. Kanal için planlanan projede nehirler genişletilerek büyük yük gemilerinin geçişi sağlanacaktır. Kanal projesinin geliştirilmesi için Çin ile Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan gibi Balkan Devletleri ve Orta Avrupa Devletleri arasında bir dizi andlaşmanın yapılması gerekmektedir. Bu andlaşmalar bölge ülkelerinin dış politika tercihlerini doğrudan etkileyecek türde olacaktır.

Bu kanal projesiyle Çin’in elde etmek istediği pek çok fayda bulunmaktadır. Başta, Balkan ve Orta Avrupa’daki ülkeleri ile olan ticaretinin daha hızlı, daha ucuz ve daha az nakliye maliyetiyle sağlanacak olmasıdır.

Kanal projesinin gerçekleştirilmesi Doğu Akdenizüzerinden doğrudan Avrupa'nın merkezineoradan Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Karadeniz’e giden bir ulaşım koridoru sunacaktır. Bu koridor, batıda Cebelitarık Boğazı’nı, doğuda da Türk Boğazlarını by-pass edecektir. Bu durum ise bölgedeki jeopolitik dengeleri temelinden sarsacaktır. Özellikle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki jeopolitik nüfuzunun azalmasına, buna karşılık Yunanistan’ın jeopolitik gücünün artmasına ve denizcilik merkezi olmasınaneden olacaktır. Bu da Türkiye ile Yunanistan arasında var olan Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz jeopolitiği mücadelesini sıcak çatışmaya dahi dönüştürebilir. Bugün, Akdeniz'den Karadeniz'e giriş Türkiye tarafından kontrol edilmektedir. Türkiye’nin sağlamış olduğu bu kontrol geçmiş üç yüz yıllık bir dengenin sonucudur. Selanik Limanı – Tuna Nehri Kanal Projesi, Türkiye’nin onayı ve dahli olmadan gerçekleştirilmemelidir.