Türk Devletleri Teşkilatı;Türk Dili Konuşan Ülkeler İş birliği Konseyi Kurulmasına Dair Nahcivan Anlaşması'nın amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve Türk Dili konuşan halkların ortak tarih, dil, kültür, gelenek ve değerlerine dayalı iş birliği ve dayanışmayı derinleştirme ve genişletme konusundaki taahhütlerini yineleyerek kurulan kadim bir gelenek ve köklü bir tarihe sahip olan bir teşkilattır.

Türk Dili Konuşan Ülkelerin bağımsızlıklarından bu yana kaydettikleri dikkate değer siyasi ve sosyo-ekonomik ilerlemeyi takdir ederek ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin, Kazakistan Cumhuriyeti'nin, Kırgız Cumhuriyeti'nin, Özbekistan Cumhuriyeti'nin ve Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayarak kurulan Orta Asya, Avrupa ve Balkanlar ile Anadolu’nun bütünlüğünü temin ederek, Ortadoğu ve Afrika’ ya ışık saçan bir vizyon sergilenecektir.

Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dünyasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanmasında ve Türk Dünyasının değerlerinin ve çıkarlarının bölgesel ve uluslararası camiadaki rolünü güçlendirmek üzere yol alacaktır.

Türk Devletleri Teşkilatı, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırların dokunulmazlığı ve iç işlerine müdahale etmeme hususlarına saygı ve destek başta olmak üzere, uluslararası hukukun genel kabul görmüş norm ve ilkeleri uyarınca, üye devletlerin güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeyi temel ilke edinmektedir.

Ticaret, ulaşım, yatırım ve bölgesel bağlantı ile ilgili girişimlerin teşvik edilmesi yoluyla COVID-19 sonrası ekonomik toparlanmayı amaçlayan tüm üye ve gözlemci devletlerin ortak çabalarının sürdürülmesinin büyük önemini vurgulayarak; üye devletler arasında konsolide bir tutum geliştirmek için Türk Dünyasının çıkarlarını etkileyen bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerde bulunmanın önemin farkına vararak bir araya gelen Türk devletleri tarafından kurulmuştur.

Türk Devletleri Teşkilatı amaçları Nahcivan Anlaşmanın önsözünde üye devletler, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın amaç ve ilkelerine bağlılıklarını teyit ederek, Teşkilatın temel amacını, Türk Devletleri arasında kapsamlı iş birliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmak olarak tanımlamışlardır.

Üye ülkeler ayrıca, demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim gibi temel ilkelere bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Teşkilat kapsamındaki iş birliği, üye ülkeler arasındaki ortak tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel dayanışma temelinde inşa edilmektedir.Taraflar arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi öncelikli temel esas kabul edilmiştir. Bölge ve bölge dışında barışın korunması için gayret edilecektir. Dış politika konularında ortak tutumlar benimsenmesi ön görülmüştür.

Uluslararası terörizm, ayrılıkçılık, aşırılık ve sınır ötesi suçlarla mücadele için eylemlerin koordine edilmesi için adım atılacaktır. Ortak amaçlarla ilgili her alanda etkili bölgesel ve ikili iş birliğinin geliştirilmesi hususunda uzlaşılmıştır. Ticaret ve yatırım için uygun koşulların oluşturulmasında mutabık kalınmıştır.

Kapsamlı ve dengeli bir ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel gelişimin amaçlanması hedeflenmiştir. Hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ve insan haklarının korunması konularının tartışılması ön planda tutulmuştur. Bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında etkileşimin genişletilmesinde kararlı adımlarla ilerlenecektir.

Kitle iletişim araçlarıyla etkileşimin ve daha yoğun bir iletişimin teşvik edilmesi huşunda uzlaşılmıştır. Hukuki konularda bilgi değişimi ve adli iş birliğinin teşvik edilmesi üzere ortak adım atılacaktır.

Türk Devletler Teşkilatı Asya, Avrupa ve Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika kıtaları arasında güçlü bir ekonomi, sosyal, kültürel, eğitim, bilim, sanayi, uzay sanayi ve havacılık gibi alanlarda başarılar elde edecek projeler ile 21. Yüz yılın yeni dünya düzeninde kendinden emin ve bütünlük ekseninde güçlü bir şekilde yol almaya gayret edecektir.

Bütün bu gelişmelerin yanı sıra stratejik analiz ve akademik gözlem içerisinde teşkilatın gücünü artırıp hareket kabiliyetini yükseltecek önermeler sunmaya gayret edeceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı’ nın üyelerini ve gözlemcilerini zorunlu göçe karşı stratejik planlamalar doğrultusunda koruması için adım atılmalıdır. Özellikle bölgesinde, dost ve akraba topluluklar nezdinde bu minvalde bir sürecin ilerlemeden sorunun çözülmesine ve nitelikli bir şekilde istikrarın oluşmasına vesile olmak için adım atılmalıdır.

Türk Devletleri Teşkilatının bölgede ekonomik ve sosyal iş birliği strateji ile yol alırken para biriminin teşkilatın kazanımlarına katkı sunacak nitelikte olması adına gayret edilmelidir. Türk Devletleri Teşkilatının emniyet, güvenlik, adalet, eğitim, maliye ve İstihbarat kurumları arasında koordinasyon stratejisi ile ilerlenmesi için adım atılmalıdır. Türk Devletleri Teşkilatı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne destek verilmelidir. Olası bir sürece karşı yavru vatan olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için dünya genelinde tanınırlık ilkesi ile yol alınmalıdır. Buna önce Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan ülkeler öncülük etmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin stratejik konumu ve gelecek zaman evresinde dünya siyasetindeki öneminin farkında olarak adım atmalıyız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Devletleri Teşkilatıiçin Avrasya stratejisinin önemli bir parçasıdır. Avrasya stratejisi yeni dünya düzeninin şekil almasında büyük ölçüde önem arz etmektedir. Asya’ da üretilen bir ürün eğer dünyaya dağılmak istiyorsa önce Orta Asya’ dan ham madde tedariki doru bir şekilde yapılmalı ve sonra üç kıtanın birleştiği, beş kıtanın buluştuğu, dünyanın kalbi konumunda olan jeo-stratejik konumdaki ülkemiz Türkiye’ ye ulaşmalıdır.

Avrupa ve balkanlara, Afrika ve Ortadoğu’ ya, Asya ve Orta Asya’ya ithalat ve ihracat aşamasında kara, hava ve deniz olarak en stratejik nokta Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bu yüzden Avrasya demek Türkiye demektir, Avrasya demek Türk Devletleri Teşkilatı demektir. Avrasya demek Anadolu ve Orta Asya’nın bütünleşmesi demektir. Anadolu ve Orta Asya’nın bütünleşmesi demek, Türkistan demektir. Türkistan demek Türk Devletleri Teşkilatı demektir.