22.11.2021, 21:34

TÜRK İÇ GÜVENLİK BİRİMİ 10 NİSAN 1845 TARİHİNDE MİOLUŞTURULDU?

BAŞLANGIÇ

İnsanların hayatında birtakım düsturlar olduğu gibi, devlet olarak teşekkül etmiş olan milletlerin varlıkları da birer düstur bütünlüğüdür. Devlet olarak teşkilatlanan milletler, devlet olmanın gerektirdiği ve olmazsa olmaz konumundaki birimleri kurmak ve yaşatmak zorundadırlar. Devletleşen bir milletin, bahse konu düsturları ikame etmemesi, devlet olma sürekliliğini yaşayamaması anlamına gelir.

Tanınmış müsteşrik[1] ve oryantalistlerden[2] Kleman Huvar, “Arapların Tarihi” adlı eserinde; “Bir milletin inzibat teşkilatı, o milletin devlet olarak teessüs ettiği anda başlar” diyerek düşüncelerini ifade etme gereğini duymuştur[3].Bahse konu ifadelere bakıldığında; devlet olarak örgütlenen milletlerin dış güvenliği için ordusunu, iç güvenliği için de iç güvenlikbiriminioluşturmaması düşünülemez. Böyle bir düşüncesizlik, devletin varlığını sürdürmesinde zafiyet olarak ortaya çıkar. Bundan dolayıdır ki devletleşen milletler, öncelikli olarak dış ve iç güvenliğin sağlanmasına önem vermek durumundadırlar. Aksine bir tutum sergilenmesi, devletleşmenin önündeki en büyük engeli oluşturur.

Türk milleti, insanlık tarihinin başlangıcınıhemen ardından devlet biçiminde yapılanma basiret ve faziletini göstermiştir. Özde, Orta Asya Bozkırlarında göçebe bir hayat süren milletin devlet olarak yapılanması, birlik olması ve birlikte yaşama ferasetine sıkıca sarılması, kendisine bahşedilen yaratılış özelliklerinden başka bir şey değildi. Tarihin kıskandığı Necip Türk milleti, Başbuğlarınınemirlerine öylesine bağlanmışlardı ki, hiçbir güç, ilerleyişlerinikesintiye uğratamıyordu. Devletlerinin herhangi bir sebepsaikıylayıkılmasına karşılık, başka bir başbuğun emrinde, başka bir mahalde, başka bir devlet vücuda getiriyorlardı.

Türk Milleti, bugüne gelinceye kadar, kısa dönemler hariç, hiçbir zaman devletsiz kalmadı. Orta Asya’dan Avrupa’ya ve Afrika’ya uzanan yelpazede birçok devlet kurma ve uzun zaman yönetme başarısını gösterdi. Devletlerini, her zaman modern manada yapılandırdılar. Bir devletin, olması gereken bütün birimlerini devletlerinde oluşturdular. İnsanlık tarih ve kültürüne önemli katkıda bulundular.

TÜRK MİLLETİNİN İÇ GÜVENLİK BİRİMİ ANLAYIŞI

Türk Milleti, devlet olarak teşekkül ettiğinde, bir devlet için olması gereken bütün yapılanmaları hayata geçiriyordu. Bununun aksine bir durum olsaydı, Türk Milleti asla devlet sahibi olamazdı. Olamayınca dainsanlığın görebileceği en mükemmel devletleri dünya tarihine armağan edemezlerdi. Bu devletler ki, diğer milletlerin hayranlığını kazanmış mükemmel organizasyonlardı. Dünyanın hayranlık duyduğu örnek yapıdaki devletlerin, dış ve iç güvenlik birimlerini oluşturmadıklarını söylemek bilgi ve görgüden yoksunluğun eseri olarak kabul edilmelidir.

Türk Milleti, devlet olarak organize olduğunda, öncelikli olarak dıştan gelecek tehlikelere karşı ordusunu kuruyordu. Bugün Türk Kara Kuvvetlerininkuruluş tarihi olarak kabul edilen yapılanma, Türk milletinin dünya sahnesine çıktığı ve devlet olarak örgütlendiği zamana dayandırılmalıdır. Dayandırılmama mıdır? Mutlaka dayandırılmalıdır. Dış güvenliğini sağlayıp devletleşen Türk milletinin, iç güvenliğinin sağlanması hususunu göz ardı etmesi asla mümkün değildir.

Devletleşen Türk milleti, dış tehlikeler karşısında varlığını ikame ettirecek ordusunu oluştururken, iç güvenliğinin sağlayacak güvenlik biriminin oluşturulmasını da göz ardı etmiyordu. Bu maksatla, savaş zamanında ordunun başında savaşa giden “Sübaşı”[4] barış zamanında iç güvenliğin sağlanması hususunda yükümlü kılındı. Bunun yanında, kurultay gibi toplantıların huzur ve güvenliğinin sağlanması, koyulan yasakların uygulanmasını sağlamak üzere “Yasavul, Yasavol” olarak adlandırılan bugünkü manada tanımlanan polis birimlerini de oluşturdular. Bu birimler, Orta Asya’dan akarak Anadolu üzerinden Avrupa ve Afrika kıtalarına yerleşenler tarafından devletin merkezi olan Anadolu’ya taşındı.

Orta Asyalı olan bu kelime, Fatih Sultan Mehmet Han döneminde “Yasak” kelimesine eklenen ci ekiyle bu işi yapanları ifade eden kelime haline getirildi. Böylece yasavul kelimesinin yerini yasakçı kelimesi aldı.Yasakçılık, Yasavul-Yasavol kelimeleriyle aynı anlamı ifade ediyordu. Osmanlı Devletinin payitahtında ve taşra vilayetlerinde görevlendirilen yasakçılar, Yeniçeri Ortalarından seçiliyordu. Yeniçeri Ortalarından seçiliyor olmaları onların askeri niteliklerini iç güvenliğin sağlanması uygulamalarına taşıdıklarını göstermiyordu. Çünkü onlar, Yeniçeri ortalarında bulunan Yeniçeriler arasından seçilmelerine karşılık, 40 yaşını doldurmuş, 60 yaşını doldurmamış olanların arasından seçiliyordu. Seçilen Yeniçerilerin olgun, itidal sahibi ve merhametli olmaları ayrıca gözetiliyordu. Yasakçı olarak belirlenen ve bu vasıflarda seçilen Yeniçerilerin hala askeri kimlikleriyle anılmaları ve asker olarak tanımlamaları ne kadar doğrudur, tartışılır.

Böyle bir mahiyet arz edenortamda seçilip görevlendirilen insanlar, iç güvenlik birimi, zabıta veya polisten başka bir şey değildirler. Bu mantıkla bakıldığı zaman, Türk polisinin kuruluş tarihinin, Türk milletinin devletleştiği tarihe kadar dayandırılması gerekir. Bu kavramın MÖ 209 senesinden itibaren kabul görmesi ve böylece Türk iç güvenlik biriminin kuruluşunun Türk Kara Kuvvetlerininkuruluş tarihine eklemlenmesi mantıklı bir gerekçedir. Esas tartışılması gereken husus budur. Ne yazıktır ki, tartışılmaktadır bile.

KUTLAMALAR NE ZAMAN BAŞLATILDI?

Türk milletinin iç güvenlik yapılanmasının gerektiği gibi araştırılmamışolması bir eksiklikti. Bakanlık Makamının 06 Mart 1962 tarih ve 26543 tarihli yazısıyla Türk iç güvenlik biriminin kuruluş tarihinin belirlenip kutlanılmasına başlanılması karar altına alındı. Hicri 11 Rebiyülevvel 1261 tarihinin miladi tarihe çevirimi olan 20 Mart 1845 tarihine karşılık, hangi algıdankaynaklandığı bilinmeyen 10 Nisan 1845 tarihi Türk iç güvenlik biriminin kuruluş yıldönümü olarak tespit edilmiştir. Kutlama gününün tespitini takiben, 1962 senesini takiben her senenin 10 Nisan gününde kutların olmuştur[5].

Türk Polis teşkilatında ilk “Polis Bayramı”, 10 Nisan 1962 tarihi itibariyle kutlanmaya başlandı[6]. Kuruluş günü kutlanması fikri, 27 Mayıs 1960 ihtilalini takiben görevlendirilen emekli subaylardan ve o dönemde Polis Enstitüsüyle birlikte Polis Kolejinin de müdürlüğünü üstlenen emekli Albay Cemal Alkan’dan çıktı. İç güvenlik biriminin kuruluş günü olarak 10 Nisan 1845 tarihi kabul edildi. Polis teşkilatının kuruluşu olarak belirlenen tarihten sonra geçen 117 sene sonucunda, 1962 senesi itibariyle polis günü kutlamaları başlatılmış oldu[7].

Kutlamalardaki en belirgin unsur, Polis Nizamının, 11 Rebiyülevvel 1261 tarihinde yayınlanması polis teşkilatının kuruluş günü olarak düzenlenmesidir. Hicri tarihin, miladi tarihe çevrilmesinde yapılan hatalı çevirme,soru işaretleriyle doludur. Burada akıl sahiplerince sorgulanan şey, bu tarihin Türk polisininkuruluş yılı tarihiolarak belirlenmiş olmasıdır. Bu tarih, neden, niçin ve nasıl belirlenmişti, bilinmiyor. Bugüne kadar dünyaya önemli devlet modelleri sunan Türk milletinin, iç güvenlik birimi yok muydu? Avrupa’nın kullandığı terimin dışındaki terimler, iç güvenlik birimini ifade eden terimler değil miydi? Sorular uzatılabilir.

Türk polis teşkilatının kuruluş yıldönümlerinin ilki, yani 117’nci kuruluş yıldönümü kutlamalarının nasıl yapıldığı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bir yıl sonra, yani 1963 yılında yapılan kutlamaların hafızalarda kalacak biçimde gösterişli kutlandığı görgü tanıklarınca ifade edilmektedir. Dönem itibariyle başlatılan, İçişleri Bakanı ve devletin üst yönetiminde bulunan görevlilerinin törene davet edilmesi ilkesi, oluşturulan bir heyet vasıtasıyla yerine getirilmeye çalışılıyordu[8].

Kuruluş gününün belirlenmesi ve belirlenen bu tarih itibariyle kutlamalara başlanmasıüzerine, başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere, ülkenin hemen bütün vilayetlerinde kutlama törenleri yapılmaya başlandı. 1965 yılında İstanbul’da yapılan 120’nci kuruluş yıldönümü kutlamalarında, Yıldız Parkındaki Atlı Polis Kuvvetlerinin bulunduğu sahada toplanan kutlama korteji, önde motosikletliler, onların arkasında trafik arabaları olduğu halde, Beşiktaş, Galata, Şişhane, Tünel yoluyla İstiklal Caddesine, oradan da Taksim Meydanına çıktılar. Taksim Anıtındaki merasimden sonra, Tarlabaşı, Unkapanı, Aksaray, Hürriyet Meydanı ve Galata Köprüsünden geçerek, Tophanede törene son verdiler[9].

Ankara’da, 1966 yılında yapılan 121’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları, Polis Enstitüsünün toplantı salonunda yapıldı. Kutlamaya, 5’inci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Senato Başkanı Şevki Atasagun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli, Başbakan Süleyman Demirel ile İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan katılmışlardı. Kutlamalar sırasında, zamanın Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Kutlama Komitesi Başkanı olan emekli jandarma Yarbay Rıfat Ergun, polis arması içinde 121 yazılı rozeti Cumhurbaşkanın göğsüne takmıştı[10].

Takip eden yılda, kutlama törenlerinin çok daha gösterişli olması planlandı. Kutlamaların başlamasından bir iki gün önce, zamanın Emniyet Genel Müdürü Hayrettin Nakiboğlu, yanında bulunan erkek ve kadınlardan kurulu bir heyetle, İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan’ı törenlere davet etti. Daha sonra, aynı heyet bakanın da katılmasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhuriyet Senatosu Başkanı ile Cumhurbaşkanını da ziyaret ederek tören davetinde bulundular[11].

Takiben1962 senesindeki genelge doğrultusunda kutlamaların yapılması Bakanlık Makamınca emredildi. Emir gereği, 10 Nisan 1967 Pazartesi günü kutlanacak olan 122’ncikuruluş yıldönümünün 117, 118, 119, 120 ve 121’inci yıldönümlerinde olduğu gibi kutlanması istendi. Polis-halk ilişkilerinin ruhuna uygun, halkın sevgi ve güvenine mazhar olacak ve yakın ilgisini toplayacak biçimde kutlamak üzere gerekli hazırlıklara başlanılması da istendi. Bu maksatla hazırlanacak programların da Bakanlık Makamına gönderilmesi istendi.

SONUÇ

Türk polis teşkilatına kuruluş günü olarak kabul ettirilen ve herhangi bir delile dayanmayan kutlama günün yeniden tartışılması bir zaruret olarak ortada durmaktadır. Türkiç güvenlik biriminin hayat bulduğu zamanı bihakkın gösterecek bir kuruluş gününün belirlenmesi bu köklü kurumun beklentisidir. Nasıl oluşturulduğu açıkça bilinmeyen bir kutlama gününün, Türk milletinin iç güvenlik biriminin kuruluş günü olarak belirlenmesitarih ilmine aykırılık ihtiva etmektedir. Türk milletinin bu güzide güvenlik birimine layık bir kuruluş günün ilmi kıstaslardoğrultusundabelirlenmesibirzaruret halini almıştır.

 

Yorumlar (0)
banner331
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
Namaz Vakti 08 Aralık 2021
İmsak 06:38
Güneş 08:09
Öğle 13:01
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@