İstanbul Türkiye için önem teşkil eden güzide bir şehirdir. Farklı kültürlerin, farklı dillerin ve farklı düşüncelerin bir bütünlük içerisinde yaşandığı küçük ölçekli bir devletin nüfusu ile eş değer olan, ekonomi, kültür, sanat, finans, basın, medya, spor, eğitim vb. alanlarda öncü olan ve tarihi önemi olan güzide bir şehirdir.       

İstanbul en fazla yüksek nitelikli göç alan şehirlerden bir tanesi ve karşılaştıkları bazı problemler mevcut. Yapılan bir alan araştırmasında yaş, eğitim durumu, cinsiyet, medeni durum, İstanbul ve Türkiye’yle ilgili görüşleri ve bilgi düzeyleri, yerel halkla ilişkileri, hizmetlere bakışları soruldu. Üç grupta toplanıyorlar.

İlk gruptakiler eğitimci, gazeteci, araştırmacılar gibi bölge uzman, ülke uzmanı olarak çalışan kişiler, ikinci gruptakiler maceracı olarak tanımlananlar ve üçüncü grup ise özellikle uluslararası şirketler ya da benzeri kurumlarda çalışanlar.

İstanbul’un küresel bir şehir olma, cazibe merkezi olması gerektiği yönünde bir söylem var, ancak kalifiye göçü kabul ve memnun etmeye yönelik hizmetler açısından hazır mı sorusuna cevap aranıyor.

Yerel yönetim ve merkezi yönetimin hizmetleri hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları ve hizmetlere erişimleri, kamu hayatına katılımları araştırılmış.

Toplumda bütünleşme ve uyumun sağlanabilmesi için, genel topluma sağlanan temel durumların tüm topluma yaygın bir hale getirilmesi lazım.

Sağlık, eğitim, barınma, iş sahibi olma gibi kamu faydalarının toplumdaki tüm gruplar için eşit olarak sağlanması; dille ilgili yeterlilikler, kültürel bilgi birikimlerinin yeterli seviyede olması; yine aynı şekilde, güvenlik ve durağanlık ihtiyacının tüm gruplar için sağlanması gerekmektedir Uyumu etkileyecek dokuz temel konu bulunmaktadır.

Devletin politikası, istekliliği, istihdam, eğitim, ev, sağlık, barınma, sosyal kabul, katılım, yasal bütünleşme ve haklar çerçevesinde uyum değerlendirilmeli. Yapılan bütün çalışmalarda ana nokta İstanbul’da göç sürecinin kontrolünü sağlamak için kalıcı politikalar geliştirmek gerekiyor.